Postafen vid åksjuka

Postafen är ett recepfritt läkemedel och ett behandlingsalternativ mot rörelsesjuka. Postafen används till vuxna, ungdomar och barn över sex år vid åksjuka (bil-, buss-, flyg- och sjösjuka) samt till vuxna och ungdomar över 12 år vid postoperativt illamående och kräkningar.

Som receptfritt alternativ finns Postafen i förpackningar om 10 stycken tabletter. Den aktiva substansen är meklozinhydroklorid 25 mg. Meklozin, som är ett antihistamin, dämpar innerörats funktioner som har med balansen att göra och ger på så sätt effekt mot illamående och kräkningar. Verkningstiden är ca 12 timmar.

Tabletten intas genom munnen tillsammans med en måltid, vatten eller en alkoholfri dryck. Du ska inte använda alkohol tillsammans med Postafen.

Dosering – Rörelsesjuka
Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett
Barn 6–12 år: 1/2 tablett
Vid åksjuka ges dosen 1 timme före avresa och därefter var tolfte timme om resan varar längre än tolv timmar.

Dosering – Postoperativt illamående och kräkningar
Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett 2 gånger dagligen.

Dosreduktion kan krävas om Postafen används tillsammans med andra läkemedel som dämpar det centrala nervsystemet, med läkemedel som har antikolinerga egenskaper eller med MAO-hämmare, det vill säga en grupp av läkemedel som används för att behandla depression.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Postafen om du har svårt att urinera, har grön starr, vet att du har en förträngning i magmunnen, (pylorusstenos), upplever minskade tarmrörelser, har kraftig muskelsvaghet (myastenia gravis), demens, epilepsi eller gravt nedsatt njurfunktion. Postafen ska användas med försiktighet till äldre personer, eftersom äldre patienter är mest känsliga för de antikolinerga effekterna hos meklozin.

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna är dåsighet, trötthet och muntorrhet. Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Postafen (meklozin), tablett 25 mg. Indikation: Vuxna och ungdomar över 12 år: Rörelsesjuka, postoperativt illamående och kräkningar. Barn 6-12 år: Rörelsesjuka. Dosering: vuxna >12 år 1 tablett, barn 6-12 år ½ tablett. Graviditet: Epidemiologiska studier på ett stort antal kvinnor som använde meklozin vid illamående och kräkningar under graviditet visar inte på att Postafen ökar risken för missbildningar. Postafen ska användas under graviditet endast då tillståndet kräver att det är absolut nödvändigt att kvinnan behandlas med meklozin, behandlingstiden bör vara den kortast möjliga och dosen ska inte överstiga 50 mg per dag. Amning: Postafen passerar troligen över i modersmjölk och ska därför inte användas under amning. Försiktighet vid bilkörning och användning av maskiner bör iakttas då meklozin kan nedsätta reaktionsförmågan och koncentrationsförmågan. För mer utförlig information om Postafen se www.fass.se, läs bipacksedeln före användning.

Innehavare av godkännande för försäljning

Gen.Orph
185 bureaux de la Colline
92213 Saint Cloud Cedex
Frankrike