Så tar du Postafen

Postafen är ett receptfritt läkemedel mot åksjuka som säljs på apoteket. Postafen används av vuxna, ungdomar och barn över sex år mot åksjuka (bil-, buss-, flyg- och sjösjuka). 

 

Som receptfritt alternativ finns Postafen i förpackningar om 10 tabletter. Den aktiva substansen är meklozinhydroklorid 25 mg. Meklozin, som är ett antihistamin, dämpar innerörats funktioner som har med balansen att göra och ger på så sätt effekt mot illamående och kräkningar. Verkningstiden är ca 12 timmar.

Tabletten tas tillsammans med en måltid, vatten eller en alkoholfri dryck. Du ska inte använda alkohol tillsammans med Postafen.

Dosering vid åksjuka och sjösjuka

Vuxna och ungdomar över 12 år: 1 tablett.
Barn 6–12 år: 1/2 tablett.

Vid åksjuka ges dosen 1 timme före avresa och därefter var tolfte timme om resan varar längre än tolv timmar.

Dosreduktion kan krävas om Postafen används tillsammans med andra läkemedel som dämpar det centrala nervsystemet, med läkemedel som har antikolinerga egenskaper eller med MAO-hämmare.

 

Tala med läkare eller apotekspersonal

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Postafen om du har svårigheter att urinera, har grön starr, vet att du har en förträngning i magmunnen (pylorusstenos), upplever minskade tarmrörelser, har kraftig muskelsvaghet (myastenia gravis), demens, epilepsi eller gravt nedsatt njurfunktion. Postafen ska användas med försiktighet till äldre personer, eftersom äldre patienter är mest känsliga för de antikolinerga effekterna hos meklozin.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna är dåsighet, trötthet och muntorrhet. Läs bipacksedeln noggrant före användning.

Försiktighet

Postafen kan nedsätta reaktions- och koncentrationsförmågan. Så iaktta försiktighet vid bilkörning och användning av maskiner. Samtidig användning av Postafen och alkohol eller andra sederande medel ska undvikas eftersom det förstärker de sederande effekterna.

Skapa roliga resminnen tillsammans

Glad kvinna på flygplats

Postafen, tabletten mot åksjuka

Postafen är ett receptfritt läkemedel som du köper på apoteket. Klicka här för att komma till nätapoteken.

köp Postafen

Köp Postafen här